Projektų administravimas

Projektų administravimas

ES paramos lėšų sklandžiam įsisavinimui itin svarbus kvalifikuotas projektų administravimas, kadangi ES paramos teikėjai nustato ir papildomas pareigas. Šios pareigos yra nesusijusios su tiesiogine projektų vykdytojų veikla ir reikalauja papildomo darbo laiko bei specifinių projektų administravimo žinių. Teikdami projekto administravimo paslaugas, mes padedame klientams įgyvendinti šiuos įsipareigojimus ir užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas bus tinkamas ir savalaikis.

Projektų administravimo veiklos

Konkrečių projektų administravimas ir jo metu mūsų vykdomos veiklos gali skirtis priklausomai tiek nuo projekto, tiek ir nuo kliento poreikių, tačiau plačiąja prasme UAB „IDUS“ vykdomas projektų administravimas apima šias veiklas:

Bendroji projekto vykdymo priežiūra

Nuolat stebime projekto eigą ir projekte numatytų veiklų įgyvendinimą. Esant poreikiui organizuojame atskirų veiklų, pvz. viešinimo, įgyvendinimą. Sekame, kaip projekto vykdymas atitinka paramos sutartyje numatytus terminus ir patariame, kaip nepažeidžiant procedūrų atlikti reikalingas korekcijas. Kontroliuojame, kad projekto metu pasiekti rezultatai atitiktų numatytus paramos sutartyje.

Projekto biudžeto vykdymas

Analizuojame ir užtikriname, kad kliento patiriamos išlaidos būtų būtinos projekto vykdymui ir būtų pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis. Atsiradus poreikiui padedame atlikti projekto biudžete numatytų lėšų perskirstymą nepažeidžiant projekto vykdymui taikomų taisyklių ir reikalavimų. Rengiame ir teikiame įgyvendinančioms institucijoms mokėjimo prašymus (tarpiniai mokėjimo prašymai ir galutinis mokėjimo prašymas). Konsultuojame projekto finansininką visais su projekto vykdymu susijusiais klausimais.

Projekto viešieji pirkimai

Padedame klientui numatytais terminais vykdyti projekte numatytų prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir užtikriname jų atitikimą galiojantiems teisės aktų reikalavimams. Rengiame viešųjų pirkimų skelbimus, technines užduotis ir pirkimo konkurso sąlygas, sutarčių projektus. Kad projekto vykdymas būtų sklandus, paramos sutartyse numatytais atvejais iš anksto deriname viešųjų pirkimų dokumentaciją su Įgyvendinančiąja institucija. Klientui pageidaujant dalyvaujame susijusio viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose patariamuoju balsu.

Projekto viešinimas ir informavimas

Stebime, kad projekto viešinimas atitiktų jam keliamus reikalavimus ir projekte numatytos viešinimo veiklos būtų įvykdytos tinkamai ir laiku. Priklausomai nuo projekto ir jam keliamų reikalavimų projekto viešinimas gali apimti pranešimų žiniasklaidai rengimą, skelbimų lentų ar stendų įrengimą, lankstinukų, brošiūrų parengimą ir gamybą, interneto svetainių kūrimą, straipsnių nacionalinėje ar regioninėje spaudoje parengimą ir spausdinimą, informacinių seminarų organizavimą ir kitas projekto viešinimo priemones.

Bendravimas su Įgyvendinančiąja institucija

Atstovaujame kliento interesus Įgyvendinančioje institucijoje spręsdami projekto vykdymo metu kylančius praktinius klausimus ir neaiškumus, rengiame raštus dėl pasikeitimų vykdant projektą ir atsakymus į Įgyvendinančiosios institucijos paklausimus. Užtikriname, kad Įgyvendinančiąjai institucijai būtų pateikta savalaikė ir tinkama pagal formą bei turinį projekto įgyvendinimo ataskaita (tarpinės projekto įgyvendinimo ataskaitos ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita). Tik tuomet, kai yra pateikta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita ir Įgyvendinančioji organizacija nepateikia jai pastabų, laikome, kad projektas, o kartu ir mūsų suteiktas projekto administravimas, yra baigtas.

Skirtingų projektų administravimas

Klaidinga nuomonė, kad tik ypač dideliems ar kelis metus trunkantiems projektams yra reikalingas projektų administravimas. Dažniausiai tos pačios paramos priemonės projektams, nepriklausomai nuo jų dydžio ar trukmės, taikomos vienodos paramos taisyklės, taigi ir projektų administravimas skiriasi tik vykdomų veiklų apimtimi, bet ne turiniu. Neretai mažos apimties projekto vykdymas bei projekto administravimas yra santykinai netgi sudėtingesnis.

 

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt