ES parama vidutinių ūkių plėtrai

ES parama smulkiems-vidutiniams ūkiams ir smulkių-vidutinių ūkininkų rėmimas

Pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ ES parama smulkiems-vidutiniams ūkiams skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje perdirbimui, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai.

Paraišką galima teikti bet kurio sektoriaus smulkiam-vidutiniam ūkiui (augalininkystė, gyvulininkystė, daržininkystė, uogininkystė, sodininkystė).

Pareiškėjai

Pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ pareiškėjais gali būti fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį arba juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą, ir kurie nepertraukiamai užsiima žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Paraiška gali būti teikiama su partneriu (fiziniu/juridiniu asmeniu). Partnerių skaičius nėra ribojamas.

Pareiškėjo ir partnerio pajamos iš žemės ūkio veiklos per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto pajamų.

Parama teikiama, jei pareiškėjo ir jo partnerio valdos ekonominis dydis (VED) paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur.

ES paramos smulkiems-vidutiniams ūkiams dydis

Didžiausia ES parama smulkiam-vidutiniam ūkiui pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ yra iki 200 000 Eur.

Didžiausias paramos intensyvumas iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM. Jauniesiems ūkininkams (pareiškėjui ir partneriui (-iams) (kai paraiška teikiama su partneriu), kreipiantis paramos pagal šią intervencinę priemonę pirmą kartą, paramos intensyvumas gali būti padidintas 15 proc.

Parama išmokama išlaidų kompensavimo arba sąskaitų apmokėjimo būdu teikiant mokėjimo prašymus.

Tinkamos išlaidos

Parama smulkiam-vidutiniam ūkiui yra skiriama, jeigu projekte numatytos išlaidos yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

• nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;
• nauji technologiniai įrengimai, skirti žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• naujos N kategorijos transporto priemonės, skirtos žemės ūkio produktams gabenti: pienovežiai, sunkvežimiai gyvuliams vežti, transporto priemonės su temperatūriniu režimu;
• pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, įskaitant šiltnamių statybą; 
• naujos statybinės medžiagos, įskaitant žemės ūkio sektoriaus reikalingų medžiagų įsigijimą;
• infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu); 
• bendrosios išlaidos (atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą).

Projektų atranka

Projektai finansavimui pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai.

Atrankos kriterijai:

1. pridėtinę vertę kuriantiems projektams, kuriuose vykdomas žemės ūkio produktų perdirbimas, atrankos balai suteikiami, kai pareiškėjas vykdo savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos produkcijos perdirbimą, kurio metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir cheminė sudėtis (balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, sudaro daugiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų) arba numato vykdyti savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos produkcijos perdirbimą ir pateiktame projekte numato investicijas į žemės ūkio produktų perdirbimo įrengimus, kurių vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) – suteikiama 15 balų;

2. projektams, kuriuose diegiamos inovacijos, suteikiama iki 20 balų:
  2.1. jei nustatomas I inovatyvumo lygis – suteikiama 20 balų;
  2.2. jei nustatomas II inovatyvumo lygis – suteikiama 15 balų;
  2.3. jei nustatomas III inovatyvumo lygis – suteikiami 10 balų;

3. prie aplinkos ir klimato tikslų prisidedantiems projektams – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 25 balų:
  3.1. pareiškėjas dalyvauja (pateikta paraiška) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (ekologines schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP) (dalyvavimo priemonėse ŽŪN plotas turi sudaryti daugiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto arba daugiau kaip 10 proc. valdoje laikomų sutartinių gyvulių (SG) skaičiaus) – suteikiama 15 balų;
  3.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą (turi būti sertifikuota 90 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, 100 proc. laikomų ūkinių gyvūnų rūšių) – suteikiami 25 balai;
  3.3. pareiškėjas vykdo gamybą pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiama 10 balų;

4. pareiškėjas numato padidinti gamybą (natūrine išraiška (vienetais arba tonomis) po projekto įgyvendinimo pabaigos ketvirtaisiais projekto kontrolės metais ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 1 proc., lyginant su ataskaitiniais metais. Už kiekvieną gamybos padidinimą 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 5 balai;

5. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (balai suteikiami, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) – suteikiama 15 balų;

6. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama ne daugiau kaip 15 balų:
  6.1. jei paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 15 balų;
  6.2. jei pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir numato išlaikyti narystę kooperatyve bei vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos) – suteikiama 10 balų;

7. pareiškėjas investuoja į pieno melžimo ir šaldymo įrangą – suteikiami 5 balai.

Papildomi įsipareigojimai

Pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ pareiškėjas ir partneriai privalo užtikrinti, kad VED nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 16 001 Eur.

Projekto įgyvendinimas negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.

Norintys gauti paramą pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ ūkininkai projekto metu privalės tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (sudaryti balansą, pelno (nuostolių), pinigų srautų ataskaitas).

Paraiška ir verslo planas smulkiam-vidutiniam ūkiui

Norintys gauti paramą turi parengti taisyklėse numatytos formos paraišką ir verslo planą smulkiam ūkiui. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - parašykite info@idus.lt ir mes parengsime Jums paraišką ir verslo planą.

Paraiškas ES paramai gauti smulkiam-vidutiniam ūkiui planuojama rinkti nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. iki 2024 m. spalio 31 d.

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Investicijos į žemės ūkio valdas

 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 30 001 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos...

Parama smulkiems ūkiams

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų išlaidų...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt