ES parama smulkiems ūkiams

ES parama smulkiems ūkiams ir smulkių ūkininkų rėmimas

Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ES parama smulkiems ūkiams skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.

Pareiškėjai

Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ES parama smulkiems ūkiams skiriama veikiančiam ūkiui (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.

ES paramos smulkiems ūkiams dydis

Didžiausia ES parama smulkiam ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ yra iki 15 000 Eur. Parama išmokama dviem etapais per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. (12 000 Eur) prašomos ES paramos smulkiam ūkiui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji išmoka (20 proc. arba 3 000 Eur) išmokama su sąlyga, kad smulkaus ūkio verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos išlaidos

Parama smulkiam ūkiui yra skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla. Populiarios tinkamų išlaidų kategorijos yra šios:

• naudoti traktoriai ir naudoti žemės ūkio padargai;
• gamybinių naujų pastatų statyba, rekonstrukcija, remontas;
• statybinės medžiagos;
• žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės; 
• infrastruktūra ūkininko valdoje;
• bendrosios išlaidos;
• ūkinių gyvūnų įsigijimas; 
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas

Projektų atranka

Projektai finansavimui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai.

Atrankos kriterijai:

1. kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrus ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15 balų;

2. smulkus ūkis, paramos paraiškos pateikimo metu, turi mažesnį ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:
  - nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 20 balų;
  - nuo 5 000 Eur iki 5 999 Eur – suteikiama 15 balų;
  - nuo 6 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;
  - nuo 7 000 Eur iki 7 999 Eur – suteikiami 5 balai;

3. pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 10 balų;

4. įgyvendinus smulkaus ūkio verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis:
  - jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti smulkaus ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 20 balai;
  - jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų;

5. paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
  - jei daugiau negu 2 metai - suteikiama 15 balų;
  - iki 2 metų - suteikiama 10 balų;

6. jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (pagal galiojančius teisės aktus), suteikiama 10 balų.

7. pareiškėjas anksčiau nėra gavęs paramos pagal šią paramos veiklos sritį - suteikiama 10 balų.

Papildomi įsipareigojimai

Parama pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, pateikusiems nustatytos formos verslo planą, kurį privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Paramos gavėjo - smulkaus ūkininko - ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, įgyvendinus verslo planą privalo padidėti ne mažiau kaip 20 proc.

Norintys gauti paramą pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ ūkininkai privalo tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (gali būti vedama ir supaprastinta apskaita).

Paraiška ir verslo planas smulkiam ūkiui

Norintys gauti paramą turi parengti taisyklėse numatytos formos paraišką ir verslo planą smulkiam ūkiui. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - skambinkite Tadui (tel. 8-699-80830) arba parašykite info@idus.lt ir mes parengsime Jums paraišką ir verslo planą.

Paraiškos gauti ES paramą smulkiam ūkiui 2020 m. renkamos 2 kartus - nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. bei nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 30 d.

Paraiškos ir verslo plano parengimo kaina sudaro dokumentacijos parengimo atlygis - 350 Eur+PVM, kuris mokamas parengus visą reikiamą dokumentaciją bei sėkmės atlygis - 350 Eur+PVM, kuris mokamas tik tuo atveju, jei parama projektui yra skiriama.

Investicijų į ūkio plėtrą projektų pavyzdžiai

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Investicijos į žemės ūkio valdas

 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8000 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt