ES parama smulkiems ūkiams

ES parama smulkiems ūkiams ir smulkių ūkininkų rėmimas

Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ES parama smulkiems ūkiams skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.

Paraišką galima teikti bet kurio sektoriaus smulkiam ūkiui (augalininkystė, gyvulininkystė, daržininkystė, uogininkystė, sodininkystė) arba vien tik pieninės galvijininkystės sektoriui. Pieninės galvijininkystės paraiškoms ir kitoms (ne pieninės galvijininkystės) smulkių ūkių paraiškoms bus sudaromos atskiros paraiškų pirmumo eilės.

Pareiškėjai

Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ES parama smulkiems ūkiams skiriama veikiančiam ūkiui, kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius.

Ūkių, pretenduojančių į paramą smulkiems ūkiams (išskyrus pieninės galvijininkystės ūkius), produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis paraiškos teikimo metu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.

Pieninės galvijininkystės ūkis paramai smulkiems ūkiams yra tinkamas, jei pieninių veislių melžiamų karvių skaičius ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9 bei pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis sudaro daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio.

ES paramos smulkiems ūkiams dydis

Didžiausia ES parama smulkiam ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ yra iki 15 000 Eur. Parama išmokama dviem etapais. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. (12 000 Eur) prašomos ES paramos smulkiam ūkiui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji išmoka (20 proc. arba 3 000 Eur) išmokama su sąlyga, kad smulkaus ūkio verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos išlaidos

Parama smulkiam ūkiui yra skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla. Populiarios tinkamų išlaidų kategorijos yra šios:

• naudoti traktoriai ir naudoti žemės ūkio padargai;
• gamybinių naujų pastatų statyba, rekonstrukcija, remontas;
• statybinės medžiagos;
• žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės; 
• infrastruktūra ūkininko valdoje;
• bendrosios išlaidos;
• ūkinių gyvūnų įsigijimas; 
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas

Projektų atranka

Projektai finansavimui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai.

Atrankos kriterijai visiems smulkiems ūkiams, išskyrus pieninės galvijininkystės:

1. kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15 balų;

2. paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:

- nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
- nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
- nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
- nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai;

3. įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) yra didesnis nei teikiant paramos paraišką:

- jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti VED nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
- jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti VED nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų;

4. pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai – suteikiama 10 balų;

5. paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
  - jei daugiau negu 2 metai - suteikiama 15 balų;
  - iki 2 metų - suteikiama 10 balų;

6. jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (ne mažiau kaip 50 proc. ūkio žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių) – suteikiama 10 balų.

7. pareiškėjas anksčiau nėra gavęs paramos smulkiems ūkiams – suteikiama 10 balų.

Atrankos kriterijai pieninės galvijininkystės ūkiams:

1. verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus – suteikiama 20 balų;

2. verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą – suteikiama 20 balų;

3. verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą – suteikiama 15 balų;

4. pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai – suteikiama 10 balų;

5. paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
  - jei daugiau negu 2 metai - suteikiama 15 balų;
  - iki 2 metų - suteikiama 10 balų;

6. jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (ne mažiau kaip 50 proc. ūkio žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių) - suteikiama 10 balų.

7. pareiškėjas anksčiau nėra gavęs paramos smulkiems ūkiams - suteikiama 10 balų.

Papildomi įsipareigojimai

Parama pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, pateikusiems nustatytos formos verslo planą, kurį privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Paramos gavėjo - smulkaus ūkininko - ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, įgyvendinus verslo planą privalo padidėti ne mažiau kaip 20 proc.

Registruotas pieninių veislių melžiamų karvių skaičius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki verslo plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigos turi būti ne mažesnis kaip 3 bei tik pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio.

Norintys gauti paramą pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ ūkininkai privalo tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (gali būti vedama ir supaprastinta apskaita).

Paraiška ir verslo planas smulkiam ūkiui

Norintys gauti paramą turi parengti taisyklėse numatytos formos paraišką ir verslo planą smulkiam ūkiui. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - parašykite info@idus.lt ir mes parengsime Jums paraišką ir verslo planą.

Paraiškas ES paramai gauti smulkiam ūkiui planuojama rinkti nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki birželio 30 d.

ES parama smulkiems ūkiams 2023-2027 m.

ES parama smulkiems ūkiams (pavieniams ūkiams ir jų grupėms) 2023-2027 m. bus teikiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023– 2027 m. strateginio plano priemonę Labai smulkių ūkių plėtra. Preliminarios paramos teikimo sąlygos pagal planą:

• valdos ekonominis dydis (VED) turi būti nuo 4 000 Eur iki 16 000 Eur. Jeigu paraišką teikia vienas ūkis, VED nuo 8 000 Eur iki 16 000 Eur.
• remiama veikla – žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimas. Teikiama investicinė parama, dotacijos (negrąžintinos paramos) forma, taikomas išlaidų kompensavimo būdas.
• parama gali dengti nuo 20 proc. iki 85 proc. projekto išlaidų.
• didžiausia paramos suma 25 000 Eur vienam ūkiui, jei teikia 4 ūkiai – 100 000 Eur.
• planuojami paramos prioritetai (atrankos balai): ūkininkų grupės, ekologiniai ūkiai, produkcijos perdirbimas, mišri specializacija.

Konkrečias paramos teikimo sąlygas ir paraiškų rinkimo datas 2023 m. nustatys Žemės ūkio ministerija.

Investicijų į ūkio plėtrą projektų pavyzdžiai

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Investicijos į žemės ūkio valdas

 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8000 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt