ES parama smulkiems ūkiams

ES parama labai smulkiems ūkiams ir labai smulkių ūkininkų rėmimas

Pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ ES parama labai smulkiems ūkiams skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje perdirbimui, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai.

Paraišką galima teikti bet kurio sektoriaus labai smulkiam ūkiui (augalininkystė, gyvulininkystė, daržininkystė, uogininkystė, sodininkystė).

Pareiškėjai

Pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ pareiškėjais gali būti fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį arba juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą, ir kurie nepertraukiamai užsiima žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Paraiška gali būti teikiama su partneriu (fiziniu asmeniu, įregistravusiu žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį). Partnerių skaičius nėra ribojamas. Šis punktas negalioja pareiškėjams juridiniams asmenims.

Parama teikiama pareiškėjui, kurio žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), kai paraišką teikia vienas žemės ūkio subjektas, paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur. Jeigu paraiška teikiama su partneriu, VED paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur. VED dydžio intervalas taikomas kiekvienam partneriui.

ES paramos smulkiems ūkiams dydis

Didžiausia ES parama labai smulkiam ūkiui pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ yra iki 25 000 Eur. Kai projektas įgyvendinamas dviejų ūkio subjektų, paramos suma vienam projektui galima iki 50 000 Eur, kai 3 – iki 75 000 Eur, kai 4 – iki 100 000 Eur. Paramos suma vienam projektui galima iki 100 000 Eur.

Didžiausias paramos intensyvumas iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM.

Parama išmokama išlaidų kompensavimo arba sąskaitų apmokėjimo būdu teikiant mokėjimo prašymus.

Tinkamos išlaidos

Parama labai smulkiam ūkiui yra skiriama, jeigu projekte numatytos išlaidos yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

• nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;
• nauji technologiniai įrengimai, skirti žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, įskaitant šiltnamių statybą; 
• naujos statybinės medžiagos, įskaitant žemės ūkio sektoriaus reikalingų medžiagų įsigijimą;
• infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu); 
• bendrosios išlaidos (atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą).

Projektų atranka

Projektai finansavimui pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.

Atrankos kriterijai (taikomi pareiškėjui):

1. Paraiška teikiama su partneriu:
  1.1. kai dalyvauja 1 partneris – suteikiama 10 balų;
  1.2. kai dalyvauja 2 partneriai – suteikiama 20 balų;
  1.3. kai dalyvauja 3 ar daugiau partnerių arba paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 30 balų.

2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą – suteikiama 20 balų. Turi būti sertifikuota 90 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą),  100 proc. laikomų ūkinių gyvūnų rūšių.

3. pareiškėjas vykdo gamybą pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiami 5 balai.

4. pareiškėjas vykdo savo ūkyje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą, kurio metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis – suteikiama 10 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų.

5. mišrios specializacijos pareiškėjo ūkiui suteikiama 20 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

6. pareiškėjas investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas – suteikiama 15 balų. Skaitmeninimo technologijos: palydovinių sistemų panaudojimas; investicijos į tinklą, išmaniuosius prietaisus, jutiklius, valdiklius, kitą fizinę ir programinę įrangą; virtualių duomenų ar duomenų blokų  valdymas; automatizavimo ir (ar) robotikos sprendimai procesams modernizuoti; debesų kompiuterija ir dideli duomenys; valdymo sistemos; dirbtinis intelektas.

Papildomi įsipareigojimai

Pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ pareiškėjas privalo užtikrinti, kad VED, kai paraišką teikia vienas žemės ūkio subjektas, nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 8 000 Eur, ir kai paraiška teikiama su partneriu, VED bus ne mažesnis kaip 4 000 Eur (pareiškėjo ir visų partnerių).

Projekto įgyvendinimas negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.

Norintys gauti paramą pagal strateginio plano intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“ ūkininkai projekto metu privalės tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (sudaryti balansą, pelno (nuostolių), pinigų srautų ataskaitas).

Paraiška ir verslo planas labai smulkiam ūkiui

Norintys gauti paramą turi parengti taisyklėse numatytos formos paraišką ir verslo planą smulkiam ūkiui. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - parašykite info@idus.lt ir mes parengsime Jums paraišką ir verslo planą.

Paraiškas ES paramai gauti smulkiam ūkiui planuojama rinkti nuo 2023 m. spalio 31 d. iki gruodžio 29 d.

Investicijų į ūkio plėtrą projektų pavyzdžiai

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Investicijos į žemės ūkio valdas

 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8000 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos...

Vidutinių ūkių plėtra

 

Pagal veiklos sritį „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt