Paraiškos ES paramai gauti

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų ES paramai rengimas

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES struktūrinių ir kitų fondų, valstybės biudžeto finansavimą.

Esame sukaupę didelę paraiškų rengimo patirtį švietimo, kultūros, socialinės paskirties pastatų rekonstrukcijos, daugiabučių namų atnaujinimo, viešųjų erdvių ir gatvių sutvarkymo, inžinerinių tinklų keitimo, aplinkosaugos srityse.

Projektinių pasiūlymų rengimas

Projektiniai pasiūlymai dėl ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų yra rengiami prieš paraiškų rengimą. Projektiniuose pasiūlymuose pateikiama esminė informacija apie numatomą vykdyti projektą (loginė matrica, biudžetas ir finansavimas), planuojama projekto trukmė, paraiškos pateikimo data. Kartu su projektiniu pasiūlymu įstaigos turi pateikti investicinį projektą, kurio duomenys turi būti susieti su projektinio pasiūlymo informacija.

Geriausias rezultatas pasiekiamas, kai įstaigai teikiame ir investicinio projekto, ir projektinio pasiūlymo rengimo paslaugą. Įstaigai turint anksčiau parengtą investicinį projektą, konsultuojame dėl investicinio projekto atitikties galiojančioms metodikoms ir paramos teikimo reikalavimams.

Paraiškų ES paramai gauti rengimo paslauga

Paraiškų ES paramai gauti rengimo paslauga apima konkrečiai finansavimo priemonei nustatytų paraiškos formų pildymą, kartu su paraiška pateikiamų dokumentų rengimą (pvz., projekto grynųjų pajamų skaičiavimo, PVM klausimyno, išlaidų pagrindimo ir kt.), konsultacijas dėl kitų su paraiška pateikiamų dokumentų poreikio ir tinkamumo, paraiškos ir pridedamų dokumentų komplektavimą, įstaigos atstovavimą paraiškos vertinimo metu.

Paraiškų rengimą sudaro esminės projekto informacijos ir detalesnių projekto įgyvendinimo duomenų parengimas ir pateikimas pagal nustatytą formą. Tais atvejais, kai iki paraiškos ES paramai parengimo yra privaloma pateikti projektinį pasiūlymą, informaciją paraiškos rengimui deriname su projektinio pasiūlymo duomenimis.

Esminė informacija paraiškų rengimui

Paraiškų rengimo metu pirmiausia yra formuluojami projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos, įvertinama galima ES paramos projekto trukmė, planuojami stebėsenos rodikliai, nustatoma atitiktis strateginio planavimo ir paramos teikimo dokumentams, sudaromas projekto biudžetas ir pagrindžiamas išlaidų poreikis. Taip pat yra įvertinami galimi projekto finansavimo šaltiniai, vadovaujantis paramos teikimo reikalavimais dėl projektų tipo, išlaidų tinkamumo ir įstaigos finansinių galimybių.

Detalesni duomenys paraiškų rengimui

Detalizuojant projekto įgyvendinimo klausimus paraiškų rengimo metu yra įvertinami įstaigos administraciniai gebėjimai ir pasiūloma sudaryti projekto poreikius atitinkančią projekto valdymo komandą, aprašomas projekto tęstinumas organizaciniu, instituciniu ir finansiniu požiūriais, nustatomas projekto reikšmingumas horizontaliųjų principų (darnios plėtros ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo) laikymuisi, sudaromas išsamus projekto veiklų įgyvendinimo grafikas, įvertinant viešųjų pirkimų procedūrų trukmę, suplanuojamos projekto viešinimo priemonės.

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt