ES parama investicijos į žemės ūkio valdas

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas

ES parama pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" yra skiriama:
• žemės ūkio produktų gamybai;
• žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai;

Pareiškėjai

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" skiriama ūkininkams ir juridiniams asmenims, kurie užsiima žemės ūkio veikla.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas besikreipiančio pareiškėjo ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus. Per ataskaitinius metus (2019 m.) pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjo visų valdos veiklos pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur.

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas teikiama specializuotiems ūkiams – praėjusiais ataskaitiniais (2018 m.) arba ataskaitiniais (2019 m.) metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorių) sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas dydis

Didžiausia paramos suma projektui investicijoms į žemės ūkio valdas negali viršyti 600 000 Eur. Pareiškėjo pateiktame projekte turi būti numatyta įgyvendinti investicijas į pastatų ir (arba) statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą.

Vieno pareiškėjo gauta paramos suma per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 600 000 Eur. Susijusių asmenų ar įmonių gauta paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 1 000 000 Eur.

ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas intensyvumas gali siekti:

- 40 proc. augalininkystės ūkiams;

- 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose;

- 50 proc. žemės ūkio produktų perdirbimui.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. jauniesiems ūkininkams (paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų ir ne vėliau kaip prieš 5 metus registravo ūkį ir valdą savo vardu) visuose sektoriuose ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti investicijų į žemės ūkio valdas išlaidos:
• nauja įranga, skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti ir būtina gamybinių pastatų eksploatavimui užtikrinti;
• nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti;
• nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
• nauja žemės ūkio technika ir įranga, skirta mėšlui ir srutoms laikyti ir tvarkyti valdoje;
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• naujos statybinės medžiagos (kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu);
• infrastruktūra valdoje: kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• bendrosios išlaidos (konsultavimo ir viešinimo išlaidos).

Finansuojamos nuo paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas pateikimo dienos patirtos išlaidos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Transporto priemonių, žemės ūkio technikos ir žemės ūkio įrangos įsigijimo išlaidos nėra finansuojamos, išskyrus naują žemės ūkio techniką ir įrangą, skirtą mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje (šiuo atveju paramos lėšomis finansuojama tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas).

Projektų atranka

Projektų atranka pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" vykdoma vertinant projektus balais. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai.

Atrankos kriterijai:
1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje:
  - pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;
  - pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;
2. pareiškėjas įgyvendina gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektą (kai pareiškėjas pateiktame projekte nenumato keisti valdos specializacijos, atrankos balai suteikiami, jei pareiškėjo gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų. Jei pareiškėjas pateiktame projekte numato keisti valdos specializaciją, atrankos balai suteikiami, jei pajamos iš specializuoto sektoriaus, į kurį investuojama, po projekto įgyvendinimo pabaigos, antraisiais ir visais kitais projekto kontrolės metais sudarys ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų – nustatoma pagal verslo plane pateiktus duomenis) – suteikiami 25 balai;
3. pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis. Kai ūkio ekonominis dydis yra:
  - didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  - didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
  - didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiami 5 balai
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:
  - pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;
  - pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;
6. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:
  - pareiškėjas dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos – suteikiama 15 balų;
  - pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis) – suteikiama 15 balų;
  - projekte numatytos įsigyti įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui fermoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;
  - pareiškėjas įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;
7. pareiškėjo projektui suteikiama 10 balų, kai jis atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):
  - pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus;
  - pareiškėjas vykdo veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (ne mažiau kaip 50 proc. ŽŪN ploto yra šiose vietovėse).

Papildomi įsipareigojimai

Pareiškėjas, gavęs paramą investicijoms į žemės ūkio valdas įsipareigoja, kad ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos paraiškos pateikimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 8 000 Eur.

Siekdamas gauti finansavimą pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" pareiškėjas įsipareigoja drausti turtą, kuriam pagal teisės aktus nustatyta privaloma teisinė registracija ir kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Pareiškėjai, norintys gauti paramą pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas", privalo iki kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (sudaryti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas).

Paraiška ir verslo planas investicijoms į žemės ūkio valdas

Paraiškoje numatyta projekto investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, bet negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Projekte investicijoms į žemės ūkio valdas galima teikti iki 4 mokėjimo prašymų, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus – iki 6 mokėjimo prašymų, kai numatoma išperkamoji nuoma – iki 10 mokėjimų prašymų.

Prašant paramos pagal veiklos sritį "Investicijos į žemės ūkio valdas" yra rengiama paraiška ir verslo planas pagal nustatytą formą. 

Jei turite klausimų ar Jūsų projektas būtų tinkamas gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas - parašykite info@idus.lt arba skambinkite Raimondai tel. 8-652-81471.

Paraiškas gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas galima pateikti nuo 2020 m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 30 d.

Investicijų į ūkio plėtrą projektų pavyzdžiai

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Parama smulkiems ūkiams

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 4000 EUR ir ne didesnis kaip 7999 EUR, pateikusiems nustatytos formos verslo planą. Kompensuojama 100 proc. investicijų...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt