ES paramos naujienos

Investicijų projekto turinys ir jo rengimo metodika

Pagal naujausius reikalavimus CPVA patvirtinta Investicijų projektų rengimo metodika (Metodika) yra taikoma ne tik ES Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams, bet taip pat projektams, pretenduojantiems į Valstybės investicijų programos finansavimą.

Investicijų projektą, parengtą pagal metodiką, sudaro šios pagrindinės dalys:

1. Projekto kontekstas. Šioje dalyje aprašoma paslaugos teikimo pasiūla ir paklausa. Atliekama paslaugos analizė, atsižvelgiant į socialinę, ekonominę ir institucinę aplinką. Paslaugos paklausa ir esama pasiūla įvertinama kiekybiškai, pateikiant jų metines prognozes projekto ataskaitiniam laikotarpiui tam, kad vėliau būtų galima identifikuoti planuojamus pajėgumus paslaugai teikti (pasiūlą). Aprašoma investicijų projekto teisinė aplinka. Pateikiamas paslaugos teikimo teisinis reglamentavimas, identifikuojant reikalavimus ir galimus apribojimus nagrinėjamai paslaugai teikti. Aprašomos sprendžiamos problemos ir jų atsiradimo priežastys. Identifikuojamos dėl paslaugos nepakankamos kokybės/efektyvumo ir/ar prieinamumo kylančios problemos ir jų priežastys.

 2. Projekto turinys. Šioje dalyje nurodomas investicijų projekto tikslas ir uždaviniai, t. y., kokio pokyčio siekiama, ir ką reikia padaryti, kad projekto tikslas būtų pasiektas. Nurodomos sąsajos su kitais projektais, detaliai aprašomos investicijų projekto tikslinės grupės, kurioms projekto įgyvendinimas turės tiesioginės įtakos ir kurios pajus socialinę-ekonominę projekto įgyvendinimo naudą (žalą), ir išskiriamos projekto poveikio ribos. Pristatoma projekto organizacija. Struktūriškai ir trumpai aprašoma tik projekto organizacija vadinamas juridinis ar fizinis subjektas ar jų grupė (jei projektas įgyvendinamas su partneriu), prisiimanti atsakomybę už investicijų projekto įgyvendinimą ir vykdanti pagrindines projekto veiklas. Nurodomi siekiami rezultatai, t. y., nurodoma planuojama investicijų projekto įtaka viešosios paslaugos kiekybiniams ir kokybiniams pokyčiams.

3. Galimybės ir alternatyvos. Šioje dalyje aprašoma esama situacija vertinamos problemos apimtimi, įvertinama padėtis, jei projekto organizacija tęstų veiklą nedarydama jokių investicijų; nurodomos galimos veiklos, investicijų projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams išspręsti sudaromas ilgasis veiklų sąrašas (jeigu planuojama projekto investicijų vertė didesnė nei 15 mln. Eur), kuriame veiklos sugrupuojamos pagal tam tikrus kriterijus. Jeigu sudaromas ilgasis veiklų sąrašas, nurodomi veiklų vertinimo kriterijai. Įvertinus galimas veiklas pagal pasirinktus veiklų vertinimo kriterijus (arba jeigu planuojama projekto investicijų vertė mažesnė nei 15 mln. Eur), sudaromas trumpasis veiklų sąrašas, aprašomi investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų ypatumai bei padariniai. Trumpajame veiklų sąraše, turi būti įvertinta ne mažiau alternatyvų nei numatyta Metodikos 4 priedo „Projekto investavimo objektų ir alternatyvų sąrašas“ lentelėje „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objektus ir galimų veiklų sąrašas“. Pasirenkamas analizės metodas: pagal nustatytus požymius įvertinama, koks analizės metodas bus naudojamas investicijų projekto – sąnaudų – naudos analizė (SNA) ar sąnaudų – veiksmingumo analizė (SVA).

4. Finansinė analizė. Šioje dalyje pasirenkamas investicijų projekto ekonominės veiklos sektorius ir nurodomas projekto ataskaitinis laikotarpis, nurodoma finansinė diskonto norma, nurodomi projekto pinigų srautai (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos ir išlaidos, mokesčiai ir finansavimas), apskaičiuojami finansiniai rodikliai ir pateikiama išvada dėl investicijų projekto gyvybingumo.

5. Ekonominė analizė (taikoma, tik kai projekto alternatyvų analizė atliekama sąnaudų naudos analizės metodu). Investicijų projekto ekonominei analizei naudojami finansinės analizės piniginiai srautai ir atliekami šie žingsniai: rinkos kainos perskaičiuojamos į ekonomines; parenkama socialinė diskonto norma; įvertinamas išorinis poveikis; apskaičiuojami ekonominiai rodikliai; parenkama patraukliausia alternatyva.

6. Jautrumas ir rizikos. Rizika įvertinama šiuo eiliškumu: atliekama jautrumo analizė; atliekama scenarijų analizė; nustatomos kintamųjų tikimybės; įvertinamos rizikos; apskaičiuojami rodikliai su įvertinta rizika; įvertinamas rizikos priimtinumas; numatomi rizikų valdymo veiksmai.

7. Projekto vykdymo planas. Šioje dalyje nustatoma investicijų projekto trukmė ir etapai; nurodoma projekto vieta; pristatoma projekto komanda (aprašomas projekto organizacijos pasirengimas vykdyti investicijų projektą, įrodoma, kad darbuotojai turi reikiamą kvalifikaciją); aprašomos projekto prielaidos ir tęstinumas; pateikiamos kitos išvados.

Kai parengtos visos investicijų projekto dalys, sudaroma projekto santrauka: trumpai išdėstoma visose projekto dalyse pateikia informacija.

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Jūs turite idėjų ir planų, mes turime žinių ir patirties, kaip juos finansuoti. Gausime Jums ES paramą!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt