ES parama žemės ūkio produktų perdirbimui

ES parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

Pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Pareiškėjai

Pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ES parama skiriama:

• smulkiems ūkiams, kurių ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur;
• smulkiems miško valdytojams, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha;
• labai mažoms įmonėms, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus;
• fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą ne trumpiau nei vienerius metus.

Paramos paraiška turi būti teikiama tik su partneriais, kurie užsiima tokia pat veikla.

ES paramos smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui dydis ir intensyvumas

Didžiausia ES parama pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ yra iki 90 000 Eur be PVM. Paramos intensyvumas:

- 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms;
- 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, išskyrus bendrąsias ir einamąsias išlaidas;
- 70 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose.

Tinkamos išlaidos

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui yra skiriama ir mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Išlaidos turi būti pagrindžiamos ne mažiau kaip trimis tiekėjų komerciniais pasiūlymais.

Tinkamų išlaidų kategorijos yra šios:

• einamosios bendradarbiavimo išlaidos: susitikimų organizavimas (patalpų nuoma, kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinės išlaidos, maitinimas);
• bendrosios išlaidos (atlygis architektams, inžinieriams, konsultantams už paraiškos su verslo planu parengimą, viešinimo išlaidos);
• nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;
• naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga;
• nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga;
• pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos;
• infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų) išlaidos;
• nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga;
• dirvos paruošimo želdiniams/žėliniams mechanizmai.

Projektų atranka

Projektai finansavimui pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 balų.

1. projekto dalyvių skaičius:

1.1. 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
1.2. nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų;

2. projekte dalyvaujančių subjektų:

2.1 smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:
2.1.1. nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 15 balų;
2.1.2. nuo 5000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;

2.2 smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:
2.2.1. nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
2.2.2. nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;

2.3 labai mažų įmonių ir fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:
2.3.1. daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
2.3.2. nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

3. projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė ir daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiami 25 balai;

4. projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) – suteikiama 10 balų;

5. įgyvendinus projektą:

5.1 kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
5.2. kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
5.3. kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
5.4. kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų.

Papildomi įsipareigojimai

Norintys gauti paramą pagal priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ privalo tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (sudaryti balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą).

Pareiškėjas ir partneriai turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį (skolintas lėšas, nuosavas lėšas, iš veiklos gautinas lėšas).

Verslo planas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

Norintys gauti paramą turi parengti taisyklėse numatytos formos paraišką su verslo planu smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. 

Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus –  parašykite info@idus.lt arba skambinkite Raimondai tel. 8-652-81471 ir mes parengsime Jums paraišką ir verslo planą.

Paraiškos ES paramai gauti smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui renkamos nuo 2023 m. spalio 2 d. iki lapkričio 13 d.

ES parama smulkių ūkių bendradarbiavimui 2023-2027 m.

ES parama smulkių ūkių bendradarbiavimui 2023-2027 m. bus teikiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023– 2027 m. strateginio plano priemonę Labai smulkių ūkių plėtra.

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Investicijos į žemės ūkio valdas

 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8000 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos...

Parama smulkiems ūkiams

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Labai smulkių ūkių plėtra“ skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 16 000 EUR, pateikusiems nustatytos formos verslo planą. Kompensuojama 85 proc. investicijų...

Vidutinių ūkių plėtra

 

Pagal veiklos sritį „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt