ES parama verslo pradžiai

ES parama verslo pradžiai kaime

ES parama verslo pradžiai kaime teikiama pagal atskiruose rajonuose veikiančių Vietos veiklos grupių (VVG) patvirtintas taisykles veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Rajono VVG nustato paraiškų verslo pradžiai kaime rinkimo datas, paramos dydį ir paramos gavimo sąlygas. Žemiau pateikiami bendri reikalavimai paramos verslo pradžiai kaime projektams ir VVG reikalavimų pavyzdžiai.

Pareiškėjai

ES paramą pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ gali gauti:

- kaimo gyventojai, ketinantys pradėti veiklą;
- kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo).

Remiama veikla

ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.

Neremiamos šios veiklos:

- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
- tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
- ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
- didmeninė prekyba ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
- finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
- draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
- nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, išskyrus konsultavimo veiklą buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
- medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
- už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
- žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;
- paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos finansuoti verslo pradžios kaime projektų išlaidos yra tos, kurios būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su verslo pradžios projekte remiama ekonomine veikla. Pavyzdžiui,

- naujų statinių statyba, rekonstravimas, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinių medžiagų įsigijimas;
- technikos ir įrangos įsigijimas;
- privažiavimo, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo, kitos infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos;
- transporto priemonių (krovininių ir lengvųjų) įsigijimas;
- verslo plano ir paraiškos gauti ES paramą verslo pradžiai parengimo išlaidos.

Finansuojamos po paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos.

ES paramos verslo pradžiai kaime dydis

ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ atskiruose rajonuose svyruoja nuo 17 000 Eur iki 70 700 Eur. Parama verslo pradžiai kaime sudaro iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Parama išmokama atlikus verslo plane numatytas investicijas, galimas paramos išmokėjimas dalimis.

Verslo pradžiai kaime projektų atranka

Projektai, kuriems skiriama ES parama pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ dažniausiai atrenkami pagal amžiaus, sukurtų darbo vietų, išsilavinimo, registracijos kaimo vietovėje ir kitus kriterijus, skiriant balus.

Paramą verslo pradžiai kaime gauna projektai, kurie surenka minimalų nustatytą balų skaičių, o susidarius projektų konkursui – kurie surenka didesnį balų skaičių.

Verslo planas verslo pradžiai kaime

Gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą. Verslo planas rengiamas pagal bendrus Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus ir konkrečios vietos veiklos grupės patvirtintas sąlygas bei formą. Tinkamai parengtas ir įgyvendintas verslo planas užtikrina, kad projektui būtų skirta ir išmokėta visa ES paramos suma.

Papildomi įsipareigojimai

Iki projekto pabaigos privaloma sukurti verslo plane numatytas darbo vietas (etatus), susijusius su projekto veikla, kuriai prašoma paramos, ir išlaikyti jas 3 metus po projekto užbaigimo. Darbo vieta laikoma ne tik pagal darbo sutartį sukurta vieta, bet ir fizinio asmens, išsiėmusio verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą projekto metu, darbo vieta, taip pat mažosios bendrijos vadovo nauja darbo vieta pagal civilinę (paslaugų) sutartį.

Įmonės ir kaimo gyventojai, norintys pasinaudoti ES parama verslo pradžiai kaime, turi vykdyti veiklą ir nekeisti remiamos veiklos sąlygų ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto pabaigos.

Taip pat, pasinaudoję ES parama verslo pradžiai kaime gyventojai ir įmonės įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.

Paraiška verslo pradžiai kaime finansavimui

Norintys gauti ES paramą verslo kaime plėtrai turi parengti taisyklėse nustatytos formos paraišką ir verslo planą. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - parašykite info@idus.lt ir mes padėsime parengti Jums šią dokumentaciją.

Paramos verslo pradžiai kaimo vietovėse taisykles, konkrečias paramos teikimo sąlygas ir paraiškų rinkimo datas nustato atskiruose rajonuose veikiančios vietos veiklos grupės (VVG). Vietos veiklos grupių kontaktus ir informaciją apie Jūsų rajone renkamas paraiškas verslo pradžiai kaime galite rasti čiahttps://www.leadertinklas.lt/nariai/

Parama kaimo turizmui

 

ES parama kaimo turizmui, nakvynės ir pusryčių veiklai yra teikiama apgyvendinimo paslaugų verslo pradžiai arba tik plėtrai pagal rajono, kuriame planuojama ar vykdoma veikla Vietos veiklos grupių nustatytas sąlygas...

Parama verslo kaime plėtrai

 

ES parama verslo kaime plėtrai teikiama ataskaitinius metus veiklą vykdžiusiems ir pajamų iš šios veiklos gavusiems kaimo gyventojams bei įmonėms. ES paramos verslo kaime plėtrai dydis skiriasi atskiruose rajonuose...

Parama miškui

 

ES parama miškui teikiama miškų ir žemės savininkams miškams įveisti, miškų aplinkosauginei vertei didinti, įskaitant jaunuolynų ugdymą, rekreacinių objektų įrengimą miškuose, miškų ūkio veiklai reikalingai įrangai ir technikai įsigyti...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo kaime kūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt