ES parama kaimo turizmui

ES parama kaimo turizmui

ES parama kaimo turizmui teikiama pagal atskiruose rajonuose veikiančių Vietos veiklos grupių (VVG) patvirtintas taisykles veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ arba „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“, „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ arba kitoms VVG patvirtintoms priemonėms verslo pradžiai arba plėtrai. Rajono VVG nustato paraiškų verslo kaime, įskaitant kaimo turizmą, rinkimo datas, paramos dydį ir paramos gavimo sąlygas. Žemiau pateikiami bendri reikalavimai paramos kaimo turizmo projektams ir VVG reikalavimų pavyzdžiai.

Pareiškėjai

Pagal Vietos veiklos grupių patvirtintas ES paramos verslo plėtrai taisykles kaimo turizmas skatinamas plėstis teikiant paramą kaimo vietovėse įregistruotoms ir veikiančioms mažoms ir labai mažoms įmonėms, kaimo gyventojams, veikiantiems su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu, ūkininkams. Įmonės ir asmenys turi būti registruoti vietos veiklos grupių teritorijoje (rajone) jų nustatytą laiką (dažniausiai ne mažiau kaip metus).

Atskirų rajonų vietos veiklos grupės gali nustatyti ir papildomus reikalavimus, pvz. pajamų dydį už ataskaitinius metus.

Tinkamos išlaidos

ES parama kaimo turizmui pagal Vietos veiklos grupių taisykles dažniausiai teikiama šioms išlaidų kategorijoms:

- pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
- naujų statybinių medžiagų įsigijimas naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu;
- nauja technika ir įranga, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė), baldai;
- infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, kitos infrastruktūros);
- bendrosios išlaidos;
- konsultavimo paslaugos (verslo plano parengimo, konsultavimo projekto vykdymo klausimais).

Jeigu paramos prašoma statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba infrastruktūros darbams, kartu su paraiška gauti paramą kaimo turizmui turi būti pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su sąmatomis. Jeigu su paraiška teikiami projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateiktas pradėjus vykdyti projektą iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

ES paramos kaimo turizmui dydis

Suteikiamos paramos kaimo turizmui dydis nustatomos konkretaus rajono Vietos veiklos grupės taisyklėse, todėl labai skiriasi: gali sudaryti ir 70 tūkst. Eur, ir 125 tūkst. Eur. Įprastai finansuojama iki 70 proc. investicijų sumos be PVM, jeigu pareiškėjas yra labai maža (įki 10 darbuotojų) įmonė, ir iki 50 proc., jei pareiškėjas yra maža (iki 50 darbuotojų) įmonė.

Projektų atranka

Projektai, kuriems skiriama ES parama kaimo turizmo plėtrai atrenkami pagal Vietos veiklos grupių nustatytus kriterijus, skiriant balus. Dažniausiai nustatomi kriterijai yra ilgesnė veikla kaimo vietovėje, didesnis numatomų sukurti darbo vietų skaičius, diegiamos inovacijos rajono mastu ir pan.

Verslo planas

ES parama kaimo turizmui skiriama, jeigu yra parengtas pagrįstas, kaimo turizmo verslo ekonominį gyvybingumą įrodantis verslo planas. Projektas turi atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius (grynojo pelningumo, skolos, paskolos padengimo rodiklius).

Kaimo turizmo projektas bus remiamas, jeigu ūkininkas, kaimo gyventojas ar įmonė užtikrins tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis.

Papildomi įsipareigojimai

Ūkininkai, kaimo gyventojai, įmonės, norintys pasinaudoti ES parama kaimo turizmui, turi prisiimti ir tam tikrus įsipareigojimus, pavyzdžiui, turi sukurti ne mažiau kaip nustatytą darbo vietų skaičių, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui nuo paskutinio paramos išmokėjimo.

Taip pat pasinaudoję ES parama kaimo turizmui įmonės, kaimo gyventojai ir ūkininkai įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę.

Paraiška kaimo turizmo finansavimui

Norintys gauti ES paramą kaimo turizmo veiklos plėtrai turi parengti konkretaus rajono vietos veiklos grupės taisyklėse nustatytos formos paraišką ir verslo planą. Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - parašykite info@idus.lt ir mes parengsime Jums šią dokumentaciją.

Vietos veiklos grupių kontaktus galite rasti čia: https://www.leadertinklas.lt/nariai/

Verslo kaime projektų pavyzdžiai

Parama verslo pradžiai kaime

 

ES parama verslo pradžiai kaime teikiama atskiruose rajonuose ir gali sudaryti iki 70 proc. investicijų. Kaimo gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą. ES paramos išmokų gavimas priklauso nuo verslo plano įgyvendinimo...

Parama verslo kaime plėtrai

 

ES parama verslo kaime plėtrai teikiama ataskaitinius metus veiklą vykdžiusiems ir pajamų iš šios veiklos gavusiems kaimo gyventojams bei įmonėms. ES paramos verslo kaime plėtrai dydis skiriasi atskiruose rajonuose...

Parama miškui

 

ES parama miškui teikiama miškų ir žemės savininkams miškams įveisti, miškų aplinkosauginei vertei didinti, įskaitant jaunuolynų ugdymą, rekreacinių objektų įrengimą miškuose, miškų ūkio veiklai reikalingai įrangai ir technikai įsigyti...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo kaime kūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt